วันศุกร์ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
     
 
+ + + เข้าสู่ระบบ + + +
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
พิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ


 
     
     
 
แผนภูมิ / กราฟ
+ ศน. จำแนกตามวุฒิฯ
+ ศน. จำแนกวิชาเอก
+ ศน. จำแนกตามเพศ
+ 10 อันดับรายงานการนิเทศ
+ 10 อันดับข่าว/ภาพกิจกรรม
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
  ข้อมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  ข้อมูลศึกษานิเทศก์
 
     
     
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคกลาง
อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
  081-1222488
  zasswat@msn.com
ภาคตะวันออก
อ. ทรงเดช ขุนแท้
  081-6338248
ภาคเหนือ
อ. สายสวาท รัตนมหามณีกร
  081-9983712
  saisawart_2103@hotmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. เชิดชัย รักษาอินทร์
  081-6003317
  cherdchaimk19@gmail.com
ภาคใต้
อ. ชาญชัย ชื่นพระแสง
  081-9588595
  charn6144@hotmail.com

ทีมพัฒนาระบบ
 
     
หัวข้อข่าว : สพป.นครปฐม เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ทักษะการคิด)

     วันที่ 1 มิถุนายน 2556
นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและให้กำลังใจแก่ครูในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ทักษะการคิด) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครูด้านทักษะการคิดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการพัฒนางานวิชาการของครู
กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่ส่งคำขอเลื่อนวิทยฐานะตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ สพป.นฐ. 2 กำหนด จำนวน 136 คน
หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : แนวคิด หลักการการพัมนากระบวนการคิดจากสารสนเทศ สพป.นฐ.2 และแนวทางการพัฒนา (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) / การพัฒนากรอบแนวคิดพัฒนางานวิชาการโดยใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม และคณะ) / นำเสนองาน-นัดหมาย (ศน.พัชรี ยันตรีสิงห์)
กิจกรรม : พิธีเปิด-บรรยายพิเศษ / ฟังบรรยายแนวคิด / แบ่งกลุ่มปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะพี่เลี้ยง

ภาพ : Chaisri-nites / เขียนข่าว : npt2 / รายงานเมื่อ : 10 มิ.ย. 2556 : 00:45 น.