วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
     
 
+ + + เข้าสู่ระบบ + + +
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
พิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ


 
     
     
 
แผนภูมิ / กราฟ
+ ศน. จำแนกตามวุฒิฯ
+ ศน. จำแนกวิชาเอก
+ ศน. จำแนกตามเพศ
+ 10 อันดับรายงานการนิเทศ
+ 10 อันดับข่าว/ภาพกิจกรรม
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
  ข้อมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  ข้อมูลศึกษานิเทศก์
 
     
     
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคกลาง
อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
  081-1222488
  zasswat@msn.com
ภาคตะวันออก
อ. ทรงเดช ขุนแท้
  081-6338248
ภาคเหนือ
อ. สายสวาท รัตนมหามณีกร
  081-9983712
  saisawart_2103@hotmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. เชิดชัย รักษาอินทร์
  081-6003317
  cherdchaimk19@gmail.com
ภาคใต้
อ. ชาญชัย ชื่นพระแสง
  081-9588595
  charn6144@hotmail.com

ทีมพัฒนาระบบ
 
     
หัวข้อข่าว : นิเทศเต็มพิกัดระยะที่ 2

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้ดำเนินการนิเทศเต็มพิกัดระยะที่ 2 เรื่องการพัฒนาตามจุดเน้นของ สพฐ. และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยศึกษานิเทศก์ทุกคนนิเทศตามเครือข่ายที่รับผิดชอบโดยมีเครื่องมือนิเทศ ผลปรากฏว่าโรงเรียนทุกโรงได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน จัดห้องเรียน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียน และจัดแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนดำเนินการพัฒนาตามจุดเน้นโดยโรงเรียนได้ทำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ครอบคลุมจุดเน้นฯ และจะดำเนินการในภาคเรียนนี้

ภาพ : นางถนอมจิตร  งามขำ / เขียนข่าว : nrt4 / รายงานเมื่อ : 30 พ.ค. 2556 : 08:50 น.