วันศุกร์ที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
     
 
+ + + เข้าสู่ระบบ + + +
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
พิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ


 
     
     
 
แผนภูมิ / กราฟ
+ ศน. จำแนกตามวุฒิฯ
+ ศน. จำแนกวิชาเอก
+ ศน. จำแนกตามเพศ
+ 10 อันดับรายงานการนิเทศ
+ 10 อันดับข่าว/ภาพกิจกรรม
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
  รายชื่อ ศน. จำแนกตามเขต
  สรุปจำนวนศึกษานิเทศก์
  รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
  ข้อมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  ข้อมูลศึกษานิเทศก์
 
     
     
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคกลาง
อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
  081-1222488
  zasswat@msn.com
ภาคตะวันออก
อ. ทรงเดช ขุนแท้
  081-6338248
ภาคเหนือ
อ. สายสวาท รัตนมหามณีกร
  081-9983712
  saisawart_2103@hotmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. เชิดชัย รักษาอินทร์
  081-6003317
  cherdchaimk19@gmail.com
ภาคใต้
อ. ชาญชัย ชื่นพระแสง
  081-9588595
  charn6144@hotmail.com

ทีมพัฒนาระบบ
 
     
     
 
ชื่อ - สกุล : นาง จงรักษ์ วชิรศักดิ์โสภานะ
( Mrs. jongruk wachirasaksopana )
วัน เดือน ปี เกิด : 1958-05-28
เชื้อชาติ : ไทย
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
วันที่เริ่มรับราชการ : 1977-11-01
วันที่แต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศก์: 0000-00-00
        การเลื่อนวิทยฐานะ :
 - ค.ศ.3 : [ 2003-06-27 / รายงานผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองมโนรมย์ ]
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 0818864269
อีเมล์ : jongruk3@gmail.com
บล็อก :
เว็บไซต์ :
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
     สมรรถนะของศึกษานิเทศก์
ทักษะการใช้ ICT : ระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ : ระดับพื้นฐาน
ภาษาอื่น :
     ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาโท : การบริหารการศึกษา
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
 - หลักสูตรปฐมวัย
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
     โครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 - โรงเรียนวิถีพุทธ / โรงเรียนคุณธรรม
 - โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
     โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สพป./สพม.
 - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
 - โครงการพัฒนาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์โดยผ่านแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
     จำนวน/รายชื่อโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 - โรงเรียน บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
 - โรงเรียน บ้านเขาแหลม
 - โรงเรียน บ้านหัวถนน
 - โรงเรียน วัดหัวหว้า
 - โรงเรียน ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
 - โรงเรียน บ้านดอนแตง
 - โรงเรียน คงรักษ์ประชานุเคราะห์
 - โรงเรียน วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล)
 - โรงเรียน วัดหนองตาตน
     งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 - การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
     ความสามารถพิเศษอื่นๆ
     การเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรม/อื่นๆ
 - สมาคมสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย
     การอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน
หลักสูตรรายละเอียดโดยย่อช่วงเวลา / ระยะเวลา
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาความรู้ด้านดารปฏิบัติธรรม และฝึกปฏิบัติสมาธิ๒๙-๓๐ กันยายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ [ 3 วัน ]
การพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาความรู้ในเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ [ 3 วัน ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นความรู้และปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และกิจกรรมการทดลองเรื่องคณิตศาสตร์๑๘-๒๐ [ 3 วัน ]
การนิเทศแนวใหม่ความรู้เรื่องการนิเทศแนวใหม่๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ [ 1 วัน ]
พัฒนาการนิเทศแนวใหม่ เพื่อเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพการศึกษาความรู้เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ๙ -๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ [ 2 วัน ]
การประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้รับความรู้ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)๒๗ -๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ [ 2 วัน ]