วันอาทิตย์ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
     
 
+ + + เข้าสู่ระบบ + + +
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
พิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ


 
     
     
 
แผนภูมิ / กราฟ
+ ศน. จำแนกตามวุฒิฯ
+ ศน. จำแนกวิชาเอก
+ ศน. จำแนกตามเพศ
+ 10 อันดับรายงานการนิเทศ
+ 10 อันดับข่าว/ภาพกิจกรรม
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
  รายชื่อ ศน. จำแนกตามเขต
  สรุปจำนวนศึกษานิเทศก์
  รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
  ข้อมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  ข้อมูลศึกษานิเทศก์
 
     
     
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคกลาง
อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
  081-1222488
  zasswat@msn.com
ภาคตะวันออก
อ. ทรงเดช ขุนแท้
  081-6338248
ภาคเหนือ
อ. สายสวาท รัตนมหามณีกร
  081-9983712
  saisawart_2103@hotmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. เชิดชัย รักษาอินทร์
  081-6003317
  cherdchaimk19@gmail.com
ภาคใต้
อ. ชาญชัย ชื่นพระแสง
  081-9588595
  charn6144@hotmail.com

ทีมพัฒนาระบบ
 
     
     
 
ชื่อ - สกุล : นางสาว รุ่งทิวา วัฒนวงศ์
( Miss/MS Rungtiwa Wattanawong )
วัน เดือน ปี เกิด : 1959-07-17
เชื้อชาติ : ไทย
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
วันที่เริ่มรับราชการ : 1983-07-01
วันที่แต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศก์: 1994-09-01
        การเลื่อนวิทยฐานะ :
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 0818902108
อีเมล์ : non_tiva04@hotmail.com
บล็อก :
เว็บไซต์ :
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
     สมรรถนะของศึกษานิเทศก์
ทักษะการใช้ ICT : ระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ : ระดับพื้นฐาน
ภาษาอื่น : ภาษาอังกฤษ ระดับพื้นฐาน
     ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาโท : หลักสูตรและการสอน
 - ปริญญาตรี : สังคมศึกษา
 - : การศึกษาปฐมวัย
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
 - หลักสูตรปฐมวัย
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     โครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
     โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สพป./สพม.
 - พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
 - พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
     จำนวน/รายชื่อโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 - โรงเรียน วัดพระมอพิสัย
 - โรงเรียน บ้านนราภิรมย์
 - โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์
 - โรงเรียน วัดนราภิรมย์
 - โรงเรียน วัดสุขวัฒนาราม
 - โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 4
 - โรงเรียน วัดลำพญา
 - โรงเรียน วัดเวฬุวนาราม
     งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 - ประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
 - จุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย
     ความสามารถพิเศษอื่นๆ
 - นิเทศการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
 - การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
     การเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรม/อื่นๆ
 - สมาคมสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต2
 - ชมรมนักการศึกษาปฐมวัยแห่งประเทศไทย
     การอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน
หลักสูตรรายละเอียดโดยย่อช่วงเวลา / ระยะเวลา